• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  KUL: o. Andrzej Makowski CSsR obronił pracę doktorską nt. nowej ewangelizacji i misji ludowych

  Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pomyślnie odbyła się 27 czerwca 2016 r. obrona pracy doktorskiej o. Andrzeja Makowskiego CSsR. Została przygotowana na seminarium naukowym w Katedrze Homiletyki w Instytucie Liturgiki i Homiletyki pod kierunkiem  ks. prof. dr hab. Stanisława Dyka pt. Nowa ewangelizacja inspiracją odnowy misji ludowych. Recenzentami pracy byli: ks. bp prof. Grzegorz Ryś z UPJPII w Krakowie oraz ks. prof. Leszek Szewczyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. O. Andrzej został dopuszczony do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Gratulujemy i mamy nadzieję, że jego praca naukowa będzie służyć odnowie głoszenia misji i rekolekcji przez redemptorystów i innych misjonarzy!

  Problemem badawczym pracy było określenie miejsca misji ludowych w dziele nowej ewangelizacji. W rozdziale pierwszym omówiono pojęcie nowej ewangelizacji uwzględniając liczne dokumenty Kościoła oraz nauczanie papieskie. Współczesne czasy domagają się od Kościoła, aby przekaz ewangeliczny był głoszony w taki sposób, by Ewangelia docierała do każdego człowieka. Wraz z wezwaniem do nowej ewangelizacji rodzi się jednocześnie potrzeba odnowy Kościoła (autoewangelizacja). Analiza licznych dokumentów Kościoła ukazała także pilną potrzebę ewangelizacji parafii. Przeprowadzona analiza zjawiska ukazuje także niezastąpioną rolę świeckich, którzy wezwani są do ewangelizowania swoich środowisk.

  Przedmiotem rozdziału drugiego niniejszej pracy była próba opisania fenomenu misji ludowych. Wyjaśniono zagadnienia terminologiczne misji ludowych oraz ich koncepcji. Dokonano analizy powstania i rozwoju samego pojęcia „misji” oraz „misji ludowych”. Wiele uwagi poświęcono również rodzajom misji ludowych, tak ze względu na ich charakter, jak i miejsce czy czas, w którym się odbywają. Zwieńczeniem refleksji nad zjawiskiem misji była analiza roli, jaką misje ludowe odgrywają w działalności duszpasterskiej Kościoła. Okazuje się, że misje ludowe są niezbędnym elementem duszpasterstwa zwyczajnego. Dobre ich przygotowanie i przeprowadzenie może owocować dogłębną przemianą życia parafii oraz odnowieniem i pogłębieniem doświadczenia wiary oraz zaangażowania wiernych w życie Kościoła partykularnego.

  W trzecim rozdziale została ukazana relacja, w jakiej mogą do siebie pozostawać dzieła nowej ewangelizacji i misji ludowych. We współczesnej refleksji teologicznej podkreśla się, że misje ludowe z powodzeniem winny być wzbogacane treściami nowej ewangelizacji, zaś nowa ewangelizacja może korzystać z doświadczeń misji ludowych, które przez wieki wypracowały swoje metody służące ewangelizacji zdechrystianizowanych jednostek i środowisk. Charyzmatem Zgromadzenia Redemptorystów jest bowiem posługa misji ludowych. Papieże Jan Paweł II oraz Benedykt XVI w swoich wypowiedziach do redemptorystów zwracali uwagę na potrzebę odnowy misji, które stanowią wypróbowaną formę ich duszpasterskiej działalności, w kontekście nowej ewangelizacji.

  Praca miała za cel udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakie jest miejsce misji ludowych w dziele nowej ewangelizacji? Badając koncepcję misji ludowych i analizując zagadnienie nowej ewangelizacji, dostrzega się, jak bardzo komplementarne są te dwie rzeczywistości, zachodząc na siebie w wielu wymiarach. Istnieje między nimi swego rodzaju sprzężenie zwrotne. Z jednej strony w idei nowej ewangelizacji dopatrzeć się można wskazania na aktualność misji ludowych oraz na konkretne kierunki ich odnowy. Z drugiej zaś odnowione misje są dla nowej ewangelizacji sprawdzonym i zaakceptowanym społecznie środkiem duszpasterskim, który służy realizacji jej celów.

  Życiorys

  O. Andrzej Makowski urodził się 15.05.1971 r. w Zamościu. W latach 1990-1997 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Krakowie i Tuchowie. W międzyczasie przeżył Nowicjat w Lubaszowej. Święcenia kapłańskie przyjął 25.05.1997 r. w Tuchowie. Tytuł magistra otrzymał po przedstawieniu pracy magisterskiej pt. Działalność duszpastersko-misyjna Redemptorystów w Zamościu w latach 1934-1994, napisanej na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny), pod kierunkiem o. dr. Bolesława Słoty.

  Po święceniach pracował jako duszpasterz i katecheta w Toruniu (1997-2000). Następnie ukończył Tirocinium Pastoralne (studium wewnętrzne redemptorystów) przygotowujące do prowadzenia misji i rekolekcji w Krakowie. W latach 2001-2005 pracował jako misjonarz ludowy, następnie był proboszczem parafii św. Józefa w Toruniu oraz kustoszem Diecezjalnego Sanktuarium MBNP w Toruniu w latach 2005-11. W 2011 r. odznaczony przez biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego medalem „Zasłużony dla diecezji toruńskiej”. Od 2011 r. pełni funkcję Prefekta Tirocinium Pastoralnego Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Lublinie. Jest misjonarzem i rekolekcjonistą w kraju i zagranicą (Białoruś, Ukraina, Litwa, Rosja, Kazachstan, USA), a także ojcem duchownym dla żeńskich zgromadzeń zakonnych.

  W 2012 r. rozpoczął studia doktoranckie z zakresu homiletyki na KUL. Tytuł licencjata uzyskał w 2014 r. Jest autorem homilii, które publikuje na Redemptorystowskim Portalu Kaznodziejskim. Współpracuje z Głosem Katolickim – pismem Polskiej Misji Katolickiej we Francji – pisząc artykuły i homilie. Jest także autorem artykułów naukowych i był prelegentem na kilku konferencjach naukowych.

  Na seminarium naukowym w Katedrze Homiletyki w Instytucie Liturgiki i Homiletyki pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Stanisława Dyka przygotował pracę doktorską pt. Nowa ewangelizacja inspiracją odnowy misji ludowych.

  Obszar zainteresowań naukowych o. Andrzeja Makowskiego to: teologia ewangelizacji i głoszenia Słowa Bożego, duchowość zakonna i historia Zgromadzenia Redemptorystów.

  red.

  Udostępnij