• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Rok Świętego Klemensa Hofbauera, Jubileusz 200-lecia śmierci
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Nowy numer kwartalnika Homo Dei, 4/2019

  Ukazał się nowy numer kwartalnika Homo Dei, przeglądu teologiczno-duszpasterskiego wydawanego przez Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei od 1932 r.

  Strona internetowa Kwartalnika i Wydawnictwa Homo Dei: homodei.pl

  W numerze 4/2019:

  Artykuły i wywiady

  Ks. Krzysztof Guzowski
  Duch Święty jedynym kierownikiem duchowym. Praktyczny wymiar kontemplacji  Wszechobecny dziś antropocentryzm wsiąka stopniowo do teologii i praktyki
  życia chrześcijańskiego – także do tzw. kierownictwa duchowego, zamieniając je w rodzaj terapii psychologicznej. Autor artykułu natomiast ukazuje je jako proces nastawiony na otwartość wobec Ducha Świętego – na poznawanie sposobów nawiązywania z Nim relacji, na rozpoznawanie znaków Jego obecności, na posłuszeństwo Jego głosowi. Tylko tak rozumiane kierownictwo duchowe uniknie skażenia ludzkim subiektywizmem.

  Wit Piotr Chlondowski OFM
  Posługa uwalniania według dokumentu Komisji Doktrynalnej Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej
  W świecie, który nie wierzy w istnienie szatana, uzyskuje on szerokie pole działania – i wykorzystuje je. Stąd nasilają się różne formy jego ingerencji w ludzkie życie, a wraz z tym rodzi się pragnienie uwolnienia się od tych ingerencji; pragnienie, które w praktyce prowadzi często do błędnych działań. Aby im zapobiec i ogólnie uporządkować  temat uwalniania od złych  duchów, Magisterium Kościoła wydało cenny dokument, który jest przedmiotem analizy w niniejszym artykule.

  Ks. Paweł Gontarz
  Wartość sakramentu bierzmowania w rozwoju duchowym młodzieży
  Jak wszyscy wiedzą, młodość jest czasem dojrzewania fizycznego i psychicznego. Ale z chrześcijańskiego punktu widzenia powinna ona być też czasem dojrzewania duchowego, a w nim ważną rolę może i powinien odgrywać sakrament bierzmowania (bo przecież wierzymy w moc sakramentów). A jednak dzieje się to rzadko, o czym również wszyscy wiedzą. Jak pomóc bierzmowanym we wzrastaniu duchowym, by przyjęty sakrament nie spływał po nich jak woda po kaczce? Na to pytanie próbuje
  odpowiedzieć Autor artykułu.

  Dk. Jacek Jan Pawłowicz, Jerzy Szyran OFMConv
  Niezawinione cierpienie (molestowanie seksualne, pedofilia, współofiary pedofilii)
  Temat pedofi lii, nadzwyczaj bolesny, stał się ostatnio w mediach modny, ale nie tyle ze względu na zrozumienie wagi tego problemu, ile raczej dlatego, że można nim uderzać w duchowieństwo katolickie. Autorzy ukazują go na szerszym tle różnych nadużyć i dewiacji seksualnych oraz kierują uwagę na słabo dostrzegany wymiar pedofilii: jej współofiary.

  Maciej Lercher
  „Jam jest, który jest” w ujęciu ethosoficznym. O tym, jak zostałem ethosofem i wzmocniłem swoją wiarę
  Ethosofi a jest najoryginalniejszą i najciekawszą powstałą w ostatnich latach polską koncepcją „fi lozoficzną” (trzeba napisać w cudzysłowie, bo jej twórca Bogusław Jasiński za filozofię jej nie uważa). Dlaczego poświęcamy jej dość dużo miejsca w piśmie zasadniczo teologicznym? Bo uważamy, że stwarza ona nową przestrzeń dla wiary – przestrzeń, która istniała już (choć niewątpliwie w innej postaci) w świecie średniowiecznym, ale później została usunięta w cień wskutek ekspansji filozofii nowożytnych od kartezjanizmu począwszy. Ethosofi a usiłuje wrócić, z nowego punktu widzenia, do tego zapomnianego już paradygmatu. W niniejszym numerze naszego kwartalnika poświęcamy ethosofi i dwa teksty: Macieja Lerchera i Magdaleny Strzałkowskiej.

  Magdalena Strzałkowska – „Być głupcem dla tego świata”, czyli Bogusława Jasińskiego filozofia istnienia

  Eugeniusz Sakowicz – Ochrona życia ludzi nienarodzonych w religiach niechrześcijańskich
  Do wyróżników katolicyzmu zalicza się dziś jego niezłomny opór przeciw aborcji. Ale czy w tej walce jesteśmy osamotnieni? Z rozważań Autora wynika, że nie, bowiem większość religii świata broni ludzkiego życia już od poczęcia, choć w szczegółach występują różnice. Dlatego wydaje się, że ten temat powinien być obecnie osią współpracy religii.

  Lider we wspólnocie – Rozmowa z o. Włodzimierzem Zatorskim OSB
  Każda wspólnota potrzebuje lidera, przewodnika – także wspólnota chrześcijańska. Co jednak znaczy kierowanie wspólnotą chrześcijańską, kim powinien być jej lider, czym się charakteryzować, jak działać, czego unikać? Na te pytania odpowiada w sposób bardzo interesujący doświadczony znawca tego tematu: o. Włodzimierz Zatorski.

  VOX EPISCOPORUM
  Formacja stała kapłanów
  Rozmowa z bpem Romanem Pindlem, ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej

  Zagadnienia duszpasterskie

  W nurcie nauczania współczesnego Kościoła
  Kazimierz Fryzeł CSsR – Krótka prezentacja wybranych dokumentów Magisterium i wypowiedzi papieża od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku

  W trosce o kapłańską dojrzałość
  Bernhard Häring CSsR – Kościół – „zraniony uzdrowiciel”

  Jak nie mówić i jak mówić o…
  Bp Andrzej Siemieniewski – …o chrzcie w Duchu Świętym

  W odpowiedzi na pytania duszpasterzy
  Wiesław Jędrzejczyk – Modlitwa w procesie leczenia choroby nowotworowej

  Inicjatywy duszpasterskie
  Szkoła Duszpasterzy Młodzieży – Rozmowa z ks. prof. Krzysztofem Pawliną

  Paulina Bulanda –  RTCK – pomoc w duszpasterstwie młodzieży

  Piotr Słabek – Ekstremalne rekolekcje dla mężczyzn i kobiet

  Kino z duszą
  Marek Kotyński CSsR – Tajemnica „odpustowej” świętości

  Oczami świeckich
  Moim zdaniem
  Milena Kindziuk -Zbrodnia na księdzu Jerzym wciąż nie wyjaśniona

  Wojna światów
  Marzena Nykiel – Rozliczenie win

  Ambona polityczna
  Bogumił Łoziński – LGBT jest ideologią

  Pomoce homiletyczne
  Myśli do homilii na niedziele i święta (styczeń – marzec 2020 roku)
  Ks. Wojciech Jaźniewicz, Maura Leszek OSB, Agata Mirek CMN, Piotr Recki SP, ks. Łukasz Zieliński

  Recenzje i informacje
  Thomas Joseph White OP, Światło Chrystusa. Wprowadzenie do katolicyzmu (rec. Janusz Serafin CSsR)
  Michał Białkowski, Protokoły Konferencji Polskich Ojców Soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965 (rec. Marek Marczewski)
  Marzec ‘68 w Lublinie. Refleksje czytelnika i świadka wydarzeń (rec. ks. Edward Walewander)
  Tomasz Sosnowski, Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium socjopedagiczne (rec. Marek Marczewski)
  Piotr Guzdek, Rozpoznaj swoje dziecko we mnie… Rzecz o poronieniu samoistnym
  dziecka i jego pogrzebie 
  (rec. Eugeniusz Sakowicz)

  Informacja o wybranych publikacjach książkowych
  oprac. Janusz Serafin CSsR

  Udostępnij