• Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  Portal Kaznodziejski
  Lectio divina na każdy dzień Wydawnictwo Homo Dei
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  Regulamin Patronatu Misyjnego

  REGULAMIN PATRONATU MISYJNEGO ZGROMADZENIA REDEMPTORYSTÓW

  1. Organizatorem Patronatu Misyjnego Zgromadzenia Redemptorystów (dalej: Patronat Misyjny) jest Sekretariat Misji Zagranicznych (dalej: Sekretariat MZ) działający na podstawie zasad określonych w swoim regulaminie, powołany do istnienia przez Prowincję Warszawską Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (dalej: Redemptoryści) zgodnie z własnym prawodawstwem.

  2. Dane kontaktowe Sekretariatu MZ: ul. Piesza 1, 00-230 Warszawa, misjezagraniczne@redemptor.pl, tel. +48 797 002 005; tel. +48 22 636 95 54; tel./fax +48 22 578 70 11; www.misje.redemptor.pl/misje-zagraniczne/.

  3. Ideą Patronatu Misyjnego jest jednoczenie ludzi w modlitwie za misjonarzy redemptorystów (dalej: misjonarze) i misje przez nich prowadzone w krajach misyjnych bądź w krajach potrzebujących ewangelizacji (dalej: placówki misyjne), by w ten sposób tworzyć zaplecze duchowe oraz w miarę możliwości materialne.

  4. Patronat Misyjny polega na objęciu opieką duchową i/lub materialną jednego misjonarza bądź jednej placówki misyjnej.

  5. Każda osoba, która zgłasza chęć przynależności do Patronatu Misyjnego, może wybrać jednego misjonarza bądź jedną placówkę misyjną lub wyrazić gotowość przyjęcia zaproponowanego przez Sekretariat MZ jednego misjonarza bądź jednej placówki misyjnej. Informacje o misjonarzach i o placówkach misyjnych można znaleźć na www.redemptor.pl/misje-zagraniczne/.

  6. Patronat Misyjny roztacza się nad misjonarzem bądź nad placówką misyjną na czas nieokreślony. W przypadku zakończenia posługi misjonarza na misjach zagranicznych bądź jego śmierci albo w przypadku odejścia redemptorystów z placówki misyjnej Sekretariat MZ poinformuje o tym odpowiednie osoby i zaproponuje dla objęcia Patronatem Misyjnym innego misjonarza bądź inną placówkę misyjną.

  7. Zawsze istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Patronacie Misyjnym, którą można złożyć jedynie w formie pisemnej korzystając z niektórych kanałów komunikacyjnych (SMS, list, faks, e-mail).

  8. Osoba włączająca się w Patronat Misyjny zobowiązuje się do:

  – codziennej modlitwy i częstej Komunii Świętej za misjonarza lub placówkę misyjną,

  – ofiarowania cierpień i krzyży dnia codziennego w intencji misjonarza lub placówki misyjnej,

  – w miarę możliwości – do złożenia dobrowolnej ofiary pieniężnej na potrzeby misjonarza i prowadzonych przez niego dzieł lub na potrzeby placówki misyjnej.

  9. Sekretariat MZ zobowiązuje się:

  – informować osoby włączone do Patronatu Misyjnego o misjonarzu lub placówce misyjnej,

  – zapewnić dostęp do dóbr duchowych redemptorystów, wyrazem czego jest Msza Święta sprawowana w każdą trzecią niedzielę miesiąca w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej o godz. 18:30 w intencji wszystkich członków Patronatu Misyjnego oraz wszystkich wspierających misje zagraniczne redemptorystów,

  – informować misjonarzy bądź przełożonych placówek misyjnych o osobach otaczających ich Patronatem Misyjnym.

  10. Aby włączyć się do Patronatu Misyjnego, należy wypełnić formularz deklaracji załączony do ulotki informacyjnej i odesłać go na adres Sekretariatu MZ albo wypełnić on-line formularz deklaracji zamieszczony na stronie www.redemptor.pl/misje-zagraniczne.

  11. Składając w dowolnej formie deklarację, o której wyżej mowa, uczestnik Patronatu Misyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie przez Prowincję Warszawską Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) swoich danych osobowych, w celach związanych z organizacją Patronatu Misyjnego i potwierdza znajomość zasad niniejszego regulaminu.

  12. Dane osobowe uczestników Patronatu Misyjnego są chronione zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku.

  12.1. Administratorem danych osobowych jest Prowincja Warszawska Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 49 (adres do korespondencji: ul. Piesza 1, 00-230 Warszawa), e-mail: sekretariat@cssr.pl.

  12.2. Dane osobowe uczestników Patronatu Misyjnego będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody wyłącznie w następujących celach:

  – ewidencja uczestników Patronatu Misyjnego,

  – wysyłka okolicznościowej korespondencji pocztą tradycyjną nie częściej niż 4 razy w roku,

  – wysyłka biuletynu informacyjnego pocztą elektroniczną nie częściej niż 4 razy w roku,

  – kontakt telefoniczny – tylko w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych.

  Dane osobowe uczestników Patronatu Misyjnego nie będą nikomu przekazywane.

  12.3. Dane osobowe uczestników Patronatu Misyjnego będą przechowywane wyłącznie przez okres uczestnictwa w Patronacie Misyjnym, z którego można zrezygnować w każdej chwili (zob. pkt 8). Każdy uczestnik Patronatu Misyjnego posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

  12.4. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów): ul. Piesza 1, 00-230 Warszawa, e-mail: inspektor@redemptor.pl. Uczestnik Patronatu Misyjnego posiada również prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Udostępnij