• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  Brazylia: śluby zakonne i święcenia w Bom Jesus da Lapa

  Mimo restrykcji podyktowanych pandemią COVID-19 redemptoryści z Wiceprowincji Bahia, gdzie pracuje wielu naszych polskich misjonarzy, przeżywali z radością uroczystość ślubów zakonnych i sakramantu święceń w sanktuarium Bom Jesus da Lapa w stanie Bahia. 7 listopada 2020 r. święcenia przyjęli bracia diakoni Valdeneir Alves de Brito i Willian Sena de Oliveira. W przeddzień swoje śluby wieczyste złożył i dwa dni później święcenia diakonatu przyjął br. kleryk Jokébed Léonard CSsR, należący do Prowincji Ameryki Środkowej, któremi epidemia uniemożliwiła to w ojczystym kraju. w Haiti. Trzeci diakon, który zachowował na COVID-19 otrzyma święcenia kapłańskie w grudniu.  Niech Pan Bóg błogosławi nowymi powołaniami! 

  Święceń udzielił miejscowy ordynariusz, ks. bp João Santos Cardoso, w swojej homilii mówił o różnych rodzajach posługi kapłańskiej, jakiej diakoni podejmują się przez święcenia prezbiteratu, w służbie Ludowi Bożemu w Kościele.

  Wasze kapłaństwo nie będzie łatwe, gdyż Kościół, nasz kraj i cała ludzkość przeżywa kryzys, pogłębiony przez światową pandemię z nieznanymi dla nas konsekwencjami. W tej właśnie sytuacji Kościoła i świata, otrzymując święcenia kapłańskie, podejmujecie się pełnić misję ewangelizacyjną zleconą przez Jezusa Chrystusa. Jako kapłani powołani będziecie do dawania świadectwa, będziecie sakramentalnym znakiem obecności Boga w środowisku, w którym będziecie pracować, kontynuując zbawczą misję Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa. Tego wam życzę i o to modlimy się w czasie tej celebracji Eucharystycznej.

  Obecni byli najbliższi krewni, kilkunastu redemptorystów i kilka sióstr zakonnych pracujących przy sanktuarium.

  W imieniu Wiceprowincji pragnę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do formacji duchownej, intelektualnej, zakonnej i kapłańskiej naszych prezbiterów, nowych misjonarzy redemptorystów – kapłanów Kościoła Chrystusowego. Ze względu na zaistniałe warunki wielu współbraci nie mogło uczestniczyć osobiście w tej pięknej celebracji, ale przez modlitwę i przez transmisję internetową i radiową mieli swój udział w dziękczynnej Eucharystii.

  o. Roque Silva Alves CSsR, Przełożony Wiceprowincji Bahia, Brazylia, tłum. i oprac. o. Franciszek Micek CSsR, Bom Jesus da Lapa, Brazylia

  * * *

  o. Valdeneir Alves de Brito CSsR

  Urodził się 30 grudnia 1988 r. w Bom Jesus da Lapa. Pochodzi z rodziny religijnej, dlatego od dzieciństwa związany był ze swoją wspólnotą kościelną w jednej z dzielnic naszego miasta. Zdradzając oznaki powołania otrzymywał od duszpasterzy odpowiednie ukierunkowanie, a potem wszedł w kontakt z Wiceprowincjalnym Duszpasterstwem Powołaniowym. Gdy ukończył szkołę średnią, po odbyciu stażu powołaniowego w grudniu 2008 r., został zaaprobowany do wstąpienia do naszego seminarium.

  W domu deminaryjnym im. bł. Kaspra Stanggassingera w Bom Jesus da Lapa, jako aspirant, przygotował się do egzaminu wstępnego na Fakultet Teologiczny św. Benedykta w Salwadorze, gdzie potem, jako postulant-kandydat na brata zakonnego, rozpoczął studia teologiczne. Jak wiadomo, w Brazylii bracia zakonni odbywają studia teologiczne, przygotowując się do pracy misyjnej na równi z kapłanami. W 2013 odbył nowicjat w Campina Grande (w stanie Paraiba) i w styczniu 2014 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Kontynuował studia teologiczne kończąc je licencjatem.

  Jako brat po ślubach czasowych angażował się w pomocnicze prace duszpasterskie we wspólnotach kościelnych w Salwadorze obsługiwanych przez redemptorystów. W roku 2017 br. Valdeneir złożył do Zarządu Wiceprowincji prośbę o możliwość przejścia do stanu kleryckiego i rozpoczęcia formacji kapłańskiej. Jego prośba została przyjęta i rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Katolickim w Salwadorze.

  W roku 2018 złożył śluby wieczyste i 29 lutego 2020 r. otrzymał święcenia diakonatu z rąk o. bpa Czesława Stanuli. Były to ostatnie święcenia udzielone przez naszego Współbrata o. biskupa Czesława, bo nadchodził czas jego odejścia do wieczności, co nastąpiło dnia 14 maja 2020 r.

  Nawiasem można dodać, że o. Valdeneir jest pierwszym redemptorystą pochodzącym z parafii Bom Jesus da Lapa. W przeszłości mieliśmy kilkunastu seminarzystów z Lapy. Dwóch z nich odbyło nowicjat i złożyło śluby zakonne. Potem jednak przeszli do seminarium diecezjalnego i zostali kapłanami w Archidiecezji Salwador.

  o. Willian Sena de Oliveira CSsR

  Urodził się 5 kwietnia 1993 r. w mieście Taiobeiras w stanie Minas Gerais. Miasto położone jest w północnej części stanu, w rejonie skąd większość mieszkańców odbywa pielgrzymki do Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty. Mieszkając w peryferyjnej dzielnicy miasta, Willian angażował się w życie religijne wspólnoty kościelnej.

  Decyzję wstąpienia do seminarium podjął podczas wielkich misji świętych prowadzonych przez redemptorystów z Bahii przez cały miesiąc w październiku 2010 r. Misje te głoszone były w kilkudziesięciu wioskach należących do parafii i w pięciu dzielnicach miasta. Zafascynowany wspaniałą pracą, zapragnął być w przyszłości jednym z misjonarzy redemptorystów. Właśnie wówczas kończył szkołę średnią i już w grudniu tego samego roku uczestniczył w stażu powołaniowym w Salwadorze. W lutym 2011 roku wstąpił, jako aspirant, do seminarium w Bom Jesus da Lapa. Przez rok odbywał wstępną formację seminaryjną i przygotowywał się do studiów filozoficznych w Salwadorze.

  Na początku roku 2012, jako postulant w seminarium św. Gerarda w Salwadorze, rozpoczął trzyletnie studia filozoficzne na Fakultecie św. Benedykta, uwieńczone licencjatem z filozofii. W 2015 r.odbył nowicjat w międzyprowincjalnym nowicjacie w Goianii (w stanie Goiás) i w styczniu 2016 r. złożył pierwszą profesję zakonną w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela.

  Jako kleryk otrzymał formację zakonną i kapłańską w międzyprowincjalnym Seminarium Redemptorystów w Belo Horizonte (w stanie Minas Gerais). Tam też na nniwersytecie jezuitów odbył studia teologiczne. Po ich ukończeniu, odbył w roku 2019 roczny staż duszpasterski we wspólnocie seminaryjnej św. Gerarda w Salwadorze. Angażował się w duszpasterstwo powierzonej redemptorystom parafii MB Gromnicznej. Na początku 2020 roku, odbył czterdziestodniowe przygotowanie do ślubów wieczystych w dawnym domu seminaryjnym Prowincji Rio de Janeiro (Floresta – Juiz de Fora), które złożył dnia 1 marca 2020 r. Przeniesiony został zaraz do Bom Jesus da Lapa, gdzie angażował się (takze potem jako diakon) w wirtualne duszpasterstwo sanktuaryjne. Tylko taki rodzaj posługi był możliwy z powodu restrykcji podyktowanych pojawieniem się pandemii COVID-19. Sytuacja ta uniemożliwiła przybycie pielgrzymów do sanktuarium, dlatego redemptoryści prowadzą szeroko zakrojone duszpasterstwo wirtualne przez nowoczesne środki komunikowania.

  25 kwietnia 2020 r., w czasie celebracji naznaczonej sytuacją pandemii, br. Willian otrzymał święcenia diakonatu wraz z dwoma innymi kandydatami do kapłaństwa z rąk ks. bpa João Santos Cardoso, ordynariusza diecezji Bom Jesus da Lapa.

  Z wielką radością i wdzięcznym sercem składaliśmy podziękowanie Bogu za dar powołań kapłańskich. Dziękowaliśmy też najbliższym krewnym naszych neoprezbiterów, którzy przybyli na święcenia. O. Valdeneir nie ma już mamy, a o. Willian taty, gdyż zmarł przed kilku laty. Podziękowanie to było bardzo słuszne, bo religijna rodzina, to pierwsze i najważniejsze „seminarium”. Dziękowaliśmy wychowawcom z różnych redemptorystowskich prowincji, którzy formowali ich do życia zakonnego, misyjnego i do kapłaństwa.

  Uroczystość święceń kapłańskich, to jeszcze jedna wielka okazja, by zanosić prośby do Pana, gdyż żniwo jest wielkie, ale żniwiarzy zawsze mało. Modliliśmy się w intencji neoprezbiterów o ich wytrwałość w przyjętych zobowiązaniach, aby zawsze byli dzielnymi misjonarzami, oddanymi Ludowi Bożemu, głosicielami Obfitego Odkupienia Jezusa Chrystusa. Poleciliśmy ich Matce Bożej Bolesnej, gdyż święcenia odbyły się w Jej Grocie.

  Br. kleryk Jokébed Léonard CSsR

  Należy do Prowincji Ameryki Środkowej. Urodził się 12 lipca 1990 r. w Port-au-Prince, stolicy Republiki Haiti. Od pracujących tam redemptoryści otrzymał wstępną formację powołaniową. W latach 2009-2011 Jokébed był aspirantem w niższym Seminarium, a od listopada 2011 r., postulantem w seminarium w mieście Jeremie – Haiti. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Port-au-Prince. Po ich ukończeniu w roku 2019 odbył staż duszpasterski w redemptorystowskiej, stołecznej parafii św. Klemensa.

  Za zezwoleniem swojego przełożonego, o. Pétuel Gérard i zgodą zarządu Wiceprowincji Bahia, przyjechał do Brazylii dnia 11 marca 2020, aby, jako potomek niewolników afrykańskich, spędzić kilka miesięcy w Salwadorze, w środowisku o podobnym rodowodzie afrykańskim.

  W tym samym czasie pojawiła się pandemia koronawirusa, która utrudniła mu dobre wykorzystanie czasu , aby poznać szczególną religijność ludu w Bahii. Ale (posługując się francuskim) nauczył się dość dobrze języka ortugalskiego i zadomowił się w naszym zakonnym środowisku. Zresztą redemptoryści czują się swojsko między sobą, nawet mimo bariery językowej.

  Poznał nasze domy w Bahii i uczestniczył w wirtualnym duszpasterstwie w Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty. Pandemia uniemożliwiła mu powrót do Haiti, dlatego za zezwoleniem swojego Prowincjała złożył śluby wieczyste i przyjął święcenia diakonatu w Sanktuarium Dobrego Jezusa z Groty.

  Wieczorem, 6 listopada 2020 r. w czasie Eucharystii pod przewodnictwem Wiceprowincjała, o. Roque, br. Jokébed Léonard złożył śluby wieczyste. Ze względu sytuację związaną z zagrożeniem epidemią, uczestniczyło w ceremonii zaledwie kilkadziesiąt osób. Ku radości nas wszystkich obecny był brat profesa, Lymki Paul Léonard, który zdołał przyjechać na te uroczystości tak ważne dla całej jego rodziny. W takim modlitewnym, braterskim i serdecznym otoczeniu nasz współbrat z Haiti Jokébed zobowiązał się na całe życie iść za Chrystusem Odkupicielem w redemptorystowskiej rodzinie zakonnej.

  Święcenia diakonatu br. Jokébed otrzymał dnia 9 listopada, kiedy to my, redemptoryści świętowaliśmy 288. rocznicę założenia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Święceń udzielił mu ks. bp João Santos Cardoso, ordynariusz diecezji Bom Jesus da Lapa.

  W swojej homilii ks. biskup mówił o obowiązkach właściwych diakonowi w posłudze Kościołowi, zachęcając kandydata do wdrożenia na całe życie ducha solidarności z potrzebującymi naszej pomocy. Wierność przyjętym przez święcenia diakonatu zobowiązaniom, okazywać ma szacunkiem i posłuszeństwem swojemu biskupowi i zakonnemu przełożonemu oraz współpracą z nimi w dziele ewangelizacji ludu Bożego. W ten sposób diakon zespala się z Chrystusem – Sługą.

  Módlmy się o dar wytrwałości dla nowego diakona i prośmy, aby Pan Żniwa przysłał pracowników na swoją niwę; by Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela cieszyło się licznymi i dobrymi powołaniami misyjnymi w służbie Obfitego Odkupienia.

   

   

  Udostępnij